Nieuw studieaanbod 3e graad

Nieuw studieaanbod 3e graad

  31 januari 2023
Varia

De onderwijsvernieuwing heeft de derde graad bereikt. Zoals je misschien al vernam via de media, is men in Brussel nog volop bezig met de eindtermen, leerplannen en lessentabellen. Deze kunnen we dus nog niet meegeven. Hieronder vind je wel al een algemene beschrijving van het nieuwe aanbod (onder voorbehoud).

Er zijn 3 mogelijke finaliteiten:

  • Doorstroom: om na het SO verder te studeren in het hoger onderwijs. 
  • Dubbele finaliteit: om na het SO verder te studeren of te gaan werken
  • Arbeidsmarkt: om na het SO te gaan werken of een graduaatsopleiding te volgen.

Doorstroomfinaliteit

De richting Economie-moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

De richting Economie-wiskunde** combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

De richting Humane wetenschappen** combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

De richting Moderne talen** combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal (Italiaans). De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

De richting Moderne talen-wetenschappen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

De richting Wetenschappen-wiskunde combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Dubbele finaliteit

De richting Bedrijfsorganisatie biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot

boekhouden en financieel beheer. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

In de richting Biotechnologische en chemische technieken** ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

De richting Onthaal, organisatie en sales biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component omdat de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

** = onder voorbehoud van programmatie