Visie

Een sterk leerlinggerichte werking

Onthaal eerste schooldagen

We organiseren tijdens de eerste schooldagen degelijke onthaal- en ontmoetingsdagen met aangepaste activiteiten voor de eerstejaars!

Leer- en leerlingbegeleiding is onze sterkte!

 

Enkele accenten:

Extra uitdaging voor sterke leerlingen!

Leerlingen kunnen de leerstof sneller verwerken en een grotere uitdaging aangaan in een apart leslokaal

Deelname aan wiskunde- en wetenschapsolympiades...

Via spelvormen het denkvermogen trainen

Socio-emotionele begeleiding n.a.v. klas-en thuisproblemen

Leerbegeleiding

Inhaallessen voor de hoofdvakken voor leerlingen die zich inzetten

Overgangslessen bij overschakeling naar een andere studierichting

Integratie van leerlingen met een handicap (vb. via GON-begeleiding)

Een begeleidingsplan voor leerlingen met leerproblemen of gedragsproblemen (vb. dyslexie, ADHD, autisme, ... )

De eerstelijnszorg wordt opgenomen door de klastitularissen en alle leerkrachten.

De coördinator en de CLB-medewerker nemen de tweede- en derdelijnszorg op.

Brede vorming

Een brede vernieuwende vorming

Om 'eigentijds' onderwijs te kunnen geven, beschikt onze school over goed uitgeruste labs, video- en informaticalokalen.

'Begeleid zelfstandig Leren' is een didactische werkvorm die een leerkrachtige leeromgeving schept en in onze school regelmatig wordt toegepast.

Het open leercentrum is een stille ruimte waar leerlingen zelfstandig of in groep aan opdrachten werken.

 

Praktijkervaring opdoen

Onze beroepsleerlingen kunnen gedurende enkele schoolweken ervaren wat het beroep van verkoper inhoudt in hun mini-onderneming, via 'werkplekleren' of hun eigen winkel. Ook in kinderdagverblijven worden stagemomenten georganiseerd.

 

Toffe middagactiviteiten!

De middagpauze duurt slechts 55 minuten, en toch kun je nog een aantal zinvolle activiteiten volgen zoals volley-, basket-, zaalvoetbal, dans of een toffe workshop in het FabLab.

Ook in het multimedialokaal kunnen leerlingen terecht om op het internet te surfen of andere computervaardigheden in te oefenen. Er is een stille leesruimte in het open leercentrum.

Gratis naschoolse begeleide studie is mogelijk tot 16u30.

 

Op verkenning in Europa... en in eigen land!

Vanaf het 1e jaar doen onze leerlingen boeiende en uitdagende leer- en culturele uitstappen.

Vanaf de 2e jaren zijn er ook internationale uitwisselingsprojecten en meerdaagse taaluitstappen.

 

Oog voor cultuur

Cultuur leren smaken is een belangrijke optie: onze leerlingen wonen toneelvoorstellingen bij, maken kennis met jeugdauteurs of acteren zelf.

Opvoedingsproject

Missie

De Sint-Jozef School in Mere is een pionier in toekomstgericht secundair onderwijs. Onze kleinschalige school ziet het groots: leerlingen komen het hier maken in ASO-, TSO- en BSO-opleidingen. Eigentijds als we zijn, zorgen we er samen voor dat iedereen helemaal mee is.

 

Opvoedingsproject

We stellen alles in het werk om bij onze leerlingen een hoog studieniveau te halen op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes. Levensechte lessen waarin actieve werkvormen en begeleid zelfstandig leren aan bod komen, gebracht door bezielde leerkrachten, vormen de KERN van ons onderwijs.

De moderne infrastructuur en hedendaagse media met o.a. een beamer en computer in elk lokaal en een FabLab, maken de realisatie van actueel en boeiend onderwijs mogelijk!

Kleinschaligheid betekent een 'open sfeer' en laagdrempeligheid. Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van directieteam en personeel zijn onze basishouding. Dat creëert betrokkenheid en verhoogt het 'wij-gevoel'.

SJS wil vanuit die landelijke omgeving een 'open' venster op de wereld bieden door organisatie en deelname aan tal van internationale en culturele projecten en activiteiten in ondernemerschap binnen de drie onderwijsvormen.

Sporten vormt binnen ons gezondheidsbeleid een wezenlijk onderdeel: als middagactiviteit kunnen tal van sporten beoefend worden en we nemen deel aan sportmanifestaties van SVS op woensdagnamiddag!

In onze school heeft de 'begeleiding van leerlingen' echt iets te betekenen! We ondersteunen hen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden volgens de principes van verbindende communicatie en we treden actief op tegen pesterijen volgens de ‘No Blame’ methode. Tegelijkertijd hebben we oog voor 'structuur en het stellen van grenzen'. Naast onze brede basiszorg voor iedereen is er voor leerlingen met heel specifieke noden bijzondere aandacht waarbij alle partijen (leerling, ouders, leerkracht, externe begeleiding) nauw betrokken worden. ‘Leren leren’ komt ook vakoverstijgend aan bod.

We hebben ook aandacht voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben; beginnend bij binnenklasdifferentiatie, 'bonussen' voor extra prestaties enz.

De groeikansen voor elk individu verhogen het welbevinden van al onze leerlingen!