Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Visie

Missie

De Sint-Jozef School in Mere is een pionier in toekomstgericht secundair onderwijs. Onze kleinschalige school ziet het groots: leerlingen komen het hier maken in opleidingen binnen de drie finaliteiten. Eigentijds als we zijn, zorgen we er samen voor dat iedereen helemaal mee is.

Opvoedingsproject

We stellen alles in het werk om bij onze leerlingen een hoog studieniveau te halen op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes. Levensechte lessen waarin actieve werkvormen en begeleid zelfstandig leren aan bod komen, gebracht door bezielde leerkrachten, vormen de KERN van ons onderwijs.

De infrastructuur en hedendaagse media met o.a. beschikbaarheid van beamers en computers, een FabLab, een medialab, vaklokalen, sportinfrastructuur, … maken de realisatie van actueel en boeiend onderwijs mogelijk.

Kleinschaligheid betekent een ‘open sfeer’ en laagdrempeligheid. Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het beleidsteam en personeel zijn onze basishouding. Dat creëert betrokkenheid en verhoogt het ‘wij-gevoel’.

De Sint-Jozefschool wil vanuit die landelijke omgeving een ‘open’ venster op de wereld bieden door organisatie en deelname aan tal van internationale en culturele projecten en activiteiten in ondernemerschap binnen de drie onderwijsvormen.

Sporten vormt binnen ons gezondheidsbeleid een wezenlijk onderdeel: als middagactiviteit kunnen tal van sporten beoefend worden en we nemen deel aan sportmanifestaties van SVS op woensdagnamiddag.

In onze school heeft de ‘begeleiding van leerlingen’ echt iets te betekenen. We ondersteunen hen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden volgens de principes van verbindende communicatie en we treden actief op tegen pesterijen. Tegelijkertijd hebben we oog voor structuur en het stellen van grenzen. Naast onze brede basiszorg voor iedereen is er voor leerlingen met heel specifieke noden bijzondere aandacht waarbij alle partijen (leerling, ouders, leerkracht, externe begeleiding) nauw betrokken worden. Zowel binnen ieder schoolvak als vakoverstijgend bieden we leerlingen studievaardigheidstraining (‘leren leren’) aan. Op sleutelmomenten in de leerloopbaan organiseert de school extra begeleiding bij het maken van een correcte studiekeuze.

We hebben ook aandacht voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben; beginnend bij binnenklasdifferentiatie, ‘bonussen’ voor extra prestaties enz.

We vinden zingeving waardevol en werken consequent vanuit een moderne evangelische inspiratie in een open perspectief: we bouwen met hart, ziel en verstand mee aan een verdraagzame, rechtvaardige en solidaire samenleving. We hebben oog voor armoede dichtbij en veraf en gaan respectvol om met andere culturen en levensbeschouwingen.

De groeikansen voor elk individu verhogen het welbevinden van al onze leerlingen!

Onze troeven

  • Bereikbaar

  • Vernieuwend

  • Geborgen

  • Ondernemend

  • Inspraak

  • Sportief