Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Leerlingenbegeleiding

Visie

We koesteren de ambitie om onze leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs en adequate opvoedingsondersteuning te bieden zodat onze leerlingen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving (i.c. hoger onderwijs en/of arbeidsmarkt). Dat doen we door een positief school- en werkklimaat te creëren waarin jongeren kunnen en mogen groeien. Ook nemen wij eventuele intra- of interpersoonlijke hindernissen van de jongeren weg of helpen we de jongere om deze hindernissen samen te nemen.

Om die ambitie waar te maken voeren we een beleid dat is gericht op het versterken van de leerlingen, de leerkrachten, het schoolbeleid en het partnerschap tussen leerlingen en ouders.

3 pijlers

De leerlingenbegeleiding in de Sint-Jozefschool steunt op drie pijlers.

 1. Leren leren: we bieden klassikale leerbegeleiding, leerbegeleiding op maat en vakinhoudelijke remediëring.
 2. Leren kiezen: we bieden klassikale studiekeuzebegeleiding en studiekeuzebegeleiding op maat.
 3. Leren leven: we bieden opvoedingsondersteuningen en socio-emotionele begeleiding, dit onder de vorm van leefregels, het reactiebeleid, het trainen van gewenst gedrag, …
  Dit beleid ‘leren leven’ bevat acties op drie fronten:
  • De inrichting van een verbindend schoolklimaat
  • Preventieve acties
  • Reactief beleid

Zorgcontinuüm

Om te bepalen wie welke ondersteuning binnen één van deze drie pijlers nodig heeft, hanteren we het zorgcontinuüm.

 • Elke school biedt brede basiszorg. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.
 • Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. Onze school beslist dan – tijdens en na een klassenraad – om over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe deze leerling op school verhoogde zorg kan krijgen.
 • Indien onze verhoogde zorg niet volstaat, onderzoeken we samen met CLB wat de jongere nodig heeft. In dat geval is een overleg met een collega van het CLB wat de jongere nodig heeft om te leren of om zich beter te voelen. In dat geval is er sprake van uitbreiding van zorg.
 • Is een jongere niet in staat om de doelen uit het gemeenschappelijk curriculum te realiseren, dan kan een individueel aangepast curriculum (IAC) tijdens een klassenraad worden gedefinieerd.

Binnen deze drie pijlers hanteren we een breed basiszorgaanbod voor ALLE leerlingen, en voorzien we specifieke zorg aan de leerlingen voor wie dat niet volstaat. De begeleidende klassenraad is het beslissingsorgaan bij uitstek om te bepalen voor welke leerlingen welke vorm van verhoogde zorg, uitbreiding van zorg, … is aangewezen. Tijdens begeleidende klassenraden maakt het team afspraken omtrent de individuele begeleidingsnoden van de leerlingen.

De klastitularis is – als voorzitter van de begeleidende klassenraden – de centrale spil in het zorgbeleid van de school en blijft verantwoordelijk voor het begeleidingstraject van haar/zijn leerlingen – ook bij ‘verhoogde zorg’, ‘uitbreiding van zorg’ of in geval van een ‘individueel aangepast curriculum’. De klassenleraar communiceert frequent over de inhoud van de begeleidende klassenraad met de ouders van de jongere en stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van ouders en leerlingen.

Ten behoeve van de duidelijkheid kiezen we er als school voor om het takenpakket dat is gekoppeld aan de pijlers ‘leren leren’ en ‘leren kiezen’ toe te wijzen aan de GOK-leerkrachten. Het takenpakket ‘leren leven’ wijzen wij toe aan de leerlingenbegeleider(s).

We organiseren de klassenraden handelingsgericht. Handelingsgericht werken is een emancipatorische en systematische manier van kijken naar en werken met de jongeren in de school. We beschrijven eerst positieve eigenschappen en competenties van leerlingen. Vervolgens onderzoeken we het probleem of de zorgvraag en onderzoeken we wat de jongere nodig heeft. Ouders hebben eveneens inspraak. We benaderen het positieve en koppelen daaraan enkele werkpunten en concrete acties.

Alle personeelsleden in onze school dragen verantwoordelijkheid voor de vorming en de opleiding van onze leerlingen. Dit is zichtbaar in het subsidiair organisatiemodel van de leerlingenbegeleiding: beslissingen en interventies gebeuren op het minst ingrijpende niveau in onze schoolorganisatie. Het subsidiair organisatiemodel is dus GEEN hiërarchische weergave van de schoolorganisatie.

Om ieder zijn rol te laten opnemen binnen de leerlingenbegeleiding hebben de GOK-leerkrachten en de leerlingenbegeleiders een coachende en ondersteunende rol ten aanzien van leerlingen, leraren en ouders. 

Onze troeven

 • Bereikbaar

 • Vernieuwend

 • Geborgen

 • Ondernemend

 • Inspraak

 • Sportief